ตะกร้าปันผัก ชุด Veggie เล็ก (3-3.5กก) ตะกร้าทดลอง

500.00 ฿


“ตะกร้าปันผัก”  เป็นโครงการที่ดำเนินการในระบบสมาชิก
CSA หรือ Community supported agriculture  ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที่ชุมชนผู้บริโภค ให้การสนับสนุนเกื้อกูลเกษตรกรหรือผู้ผลิต ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม